പരിഭവം

മനുഷ്യരെ മാറ്റുന്നു കാലം!!!

പക്ഷെ കാലത്തിനോട് 

എനിക്ക് പരിഭവം ഇല്ല ...

കാലത്തിനൊപ്പം കോലം മാറുന്ന 

ആ മനുഷ്യരോടുണ്ട് ,

അവരുടെ ഉള്ളില്‍ കല്ലിക്കുന്ന 

ഹൃദയത്തോടുണ്ട് .....

പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന പരിഭവം !!!