നഷ്ട്ടം

നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെയൊക്കെ കണക്കുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാനെത്ര വലിയ സമ്പന്നനാകുമായിരുന്നെന്നോ...

[എന്‍റെ സ്നേഹിത ബിനു ആനമാങ്ങാടിന്റെ മേല്‍ക്കൂരകളില്ലാത്ത ആകാശം എന്നതില്‍ നിന്നും ]