ആശംസകള്‍

.അര്‍ത്ഥ ശൂന്യമായ  ആശംസകള്‍ ആണ് മനുഷ്യന്‍ വിവരമില്ലാതെ പലപ്പോഴും   പരസ്പ്പരം ആശംസിക്കുന്നത് ...

ചൂണ്ടബന്ധങ്ങള്‍  എല്ലാം മൌനത്തില്‍  തണുത്തുറച്ചു പോകുന്നത് പോലെ...മൌനമാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്ന് വാദിക്കുന്നു അവര്‍ ...ശബ്ധങ്ങളിലായിമയില്‍ നിന്നും ശബ്ദങ്ങളെ ചുണ്ടയിട്ടു പിടിക്കാന്‍ പഠിക്കേണം ഇനിയും ..അതുവരെ ഞാന്‍ തന്നെയാവട്ടെ ഇരയും...