കലാപം

കലാപങ്ങള്‍ പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നത്  നാക്കിന്‍റെ തുമ്പില്‍ നിന്നുമാണ് എന്ന് നിങ്ങള്‍ അറിയുക.അത് ആരുടെ തന്നെ നാക്കായാലും  ശരി,അതാണ്‌ സത്യം.