വസന്തം

"പെട്ടന്ന് വന്നു കടന്നു  പോകുന്ന 
ഒരു വസന്തമാണ് കൌമാരം .
അതിനിടയില്‍ കാലില്‍ 
മുള്ള്  കൊള്ളാതെ
 ശ്രദ്ധിച്ചു നടക്കാന്‍ 
പഠിക്കണം നമ്മള്‍"