പ്രണയം

പ്രണയം അനശ്വരമാകുന്നത്  പ്രണയസാഫല്യം ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍ .
പ്രണയം മരിക്കുന്നതോ???
 പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ പരിണയത്തോടെയും!