അതും കഴിഞ്ഞാല്‍ ?

ഇന്നലകളില്‍  ശരിമാത്രം ആയിരുന്ന എന്റെ ഓരോ സൌഹൃദങ്ങളും ഇന്നെന്റെ തെറ്റാണ് ...ആ തെറ്റുകളുടെ തെറ്റുകളും ഇന്നെന്നെ തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നു ..വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് മുറിപ്പെടുത്തിയും നോവിച്ചും ...ക്ഷമ ...അതിന്റെ നെല്ലിപലക ബേധിക്കും വരെ ഇവിടെ ഞാന്‍ കടിച്ചു പിടിച്ചു ജീവിക്കും ...പക്ഷെ അതും കഴിഞ്ഞാല്‍ ?

Feathers and Words

“Never forget. Each of your words is like a feather in the wind. Once spoken, no amount of effort, regardless how heartfelt or sincere, can ever return them to your mouth. Choose your words well, and guard them most of all in the presence of those you love, because remember one kind word can warm three winter months.”

ആശംസകള്‍

.അര്‍ത്ഥ ശൂന്യമായ  ആശംസകള്‍ ആണ് മനുഷ്യന്‍ വിവരമില്ലാതെ പലപ്പോഴും   പരസ്പ്പരം ആശംസിക്കുന്നത് ...

ചൂണ്ടബന്ധങ്ങള്‍  എല്ലാം മൌനത്തില്‍  തണുത്തുറച്ചു പോകുന്നത് പോലെ...മൌനമാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്ന് വാദിക്കുന്നു അവര്‍ ...ശബ്ധങ്ങളിലായിമയില്‍ നിന്നും ശബ്ദങ്ങളെ ചുണ്ടയിട്ടു പിടിക്കാന്‍ പഠിക്കേണം ഇനിയും ..അതുവരെ ഞാന്‍ തന്നെയാവട്ടെ ഇരയും...

Happiness

Indeed no one is in charge of our happiness except we.

Ignore them

Some relations don't deserve the warmth of Love...they are better to be ignored and kept away than be cared,so that the heartbeats of that relationships can be saved from taking the last breath.

Not age wise but heart wise

Why someone feels jealous when others are happy and enjoying their life in the way they can?Why someone loves to see others unhappy and depressed and loves to have sympathy on them?

Make others happy with your words and gestures and not the other way!Of course;for that you have to grow up;not by age wise,but by making heart wise....

Dates marked with blood

If there was no 9/11 then what will be the reason for our "respected" so called "victim" of 9/11 , will claim as a reason to do all their so called mischiefs,attacks,wars and bloodshed.What about 6/8/1945 and 9/8/1945?To me everything is just unbearable...all those dates which is marked with blood of innocents.If you can't give life,then you have no right to take any one's life for political,religious, marketing reasons!   

എന്നുണരും നമ്മള്‍???

"വെള്ള" നിറം കണ്ടാല്‍ വീഴണം കമന്നടിച്ചു "നമ്മള്‍" അവരുടെ കാല്‍ക്കല്‍ 
"ലിക്ക്" ചെയ്ത് "ലൈക്ക്" ആയും "കമന്റായും "...അതാണ്‌ ഭാരതീയര്‍ 
തന്‍ ഭാവ ശുദ്ധി ...കേരളീയര്‍ തന്‍ അടിമത്വ ഭാവം ...എന്നുണരും നമ്മള്‍ 
ഈ അടിമത്വ ലഹരിയില്‍ നിന്ന് ???

Hate

I started hating a Man whom I respected Most,in my educational life,but I'm thankful to him,for the words he taught me,the wisdom he lit in me,though he forgot the lessons he once taught==>