എന്നുണരും നമ്മള്‍???

"വെള്ള" നിറം കണ്ടാല്‍ വീഴണം കമന്നടിച്ചു "നമ്മള്‍" അവരുടെ കാല്‍ക്കല്‍ 
"ലിക്ക്" ചെയ്ത് "ലൈക്ക്" ആയും "കമന്റായും "...അതാണ്‌ ഭാരതീയര്‍ 
തന്‍ ഭാവ ശുദ്ധി ...കേരളീയര്‍ തന്‍ അടിമത്വ ഭാവം ...എന്നുണരും നമ്മള്‍ 
ഈ അടിമത്വ ലഹരിയില്‍ നിന്ന് ???