ആശംസകള്‍

.അര്‍ത്ഥ ശൂന്യമായ  ആശംസകള്‍ ആണ് മനുഷ്യന്‍ വിവരമില്ലാതെ പലപ്പോഴും   പരസ്പ്പരം ആശംസിക്കുന്നത് ...