മുന്തിരികള്‍

കിട്ടിയ മുന്തിരികള്‍ ആണ് പുളിച്ചു തുടങ്ങിയത് ...
കിട്ടാത്തവ  മധുരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ...
കൈ ഒന്ന് നീട്ടിയിട്ടും കിട്ടാത്തവ!