പ്രസിദ്ധി ...

നാം അറിയാതെ ആളുകള്‍ നമ്മെ അറിയുന്നതാണ് പ്രസിദ്ധി