സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം

"സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം 
മിഴികള്‍ കൊണ്ടല്ല 
മനസ്സുകൊണ്ടാണ് "
[Shakespeare]