സമ്മാനം

സമ്മാനത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല ,
അത് നല്‍കുന്നവന്റെ മനസ്സാണ് പ്രധാനം 
 :-ലെസ്സിംഗ്