പെന്ധുലം

കണ്ണുനീരിന്റെയും പൊട്ടിച്ചിരികളുടെയും മദ്ധ്യേകൂടി നീങ്ങുന്ന പെന്ധുലമാണ് സ്നേഹം