സ്നേഹബന്ധം ...

"നീരുറ്റ പൊയ്കയില്‍ 
താമരവള്ളി പോല്‍
ദൂരത്തു പോയാലും 
ചിറകറ്റു പോവില്ലല്ലോ 
നമ്മളിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം "