മരണം

"മരണം ...മരണം ...മരണത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷകിട്ടുമെങ്കില്‍ എവിടെയും എങ്ങിനെയും ജീവിക്കാം .പര്‍വതങ്ങളുടെ ഉച്ചിയില്‍ ,ഒരു കഷ്ണം കല്ലില്‍ ,ഒരു പാറയുടെ മുനമ്പില്‍ ,ഒരഗാധഗര്‍ത്തത്തിന്റെ വിളുമ്പില്‍,സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളില്‍ ,അറുതിയില്ലാത്ത ഏകാന്തതയില്‍ ,അറുതിയില്ലാത്ത പ്രളയകാറ്റില്‍,കാലൂന്നി നില്‍ക്കാന്‍ മാത്രം സ്ഥലമുള്ളിടത്തു.."