നീ

"മരിക്കുമെന്ന വിചാരത്തോട് കൂടി നീ ജീവിക്കുക .
വേര്‍പ്പെടുന്നവന്നാണെന്ന ചിന്തയോട്കൂടി 
ആഗ്രഹിച്ചവനെ നീ സ്നേഹിക്കുക ..."