നിങ്ങളാണെന്റെ ശമനാ ഔഷധം

‎"അറിയുവാനും അടുക്കുവാനും സൌകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചെങ്കിലും അടുപ്പവും ആത്മബന്ധവും കുറയുന്ന കാലമാണിത് ...അടുത്തവര്‍ക്ക് അകലാന്‍ വേഗത്തില്‍ കഴിയുന്നു ...അകന്നാലും മനസ്സില്‍ വേദനയില്ലാതാകുന്നു ...നല്‍കിയും നുകര്‍ന്നും ആനന്ദം വര്‍ധിക്കുന്ന നല്ല സൌഹൃദങ്ങള്‍ നമ്മുക്കിടയില്‍ പൂക്കണം..."