ആ നോട്ടം

"ആ നോട്ടമായിരുന്നു അസഹ്യം. എന്തായിരുന്നു അപ്പോള്‍ ആ കണ്ണുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് ?സഹതാപമോ ?സങ്കടമോ ?അതോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങിനെ നശിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യമോ ?"
["ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ" :
പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍ ]