പുണ്യം

"പുഷ്പ്പങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ 
റോസിനുള്ള സ്ഥാനമാണ് 
പുണ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ 
സ്നേഹത്തിനുള്ളത് "