ചോദ്യം ചെയ്യുക

"ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയെക്കാളും നിഷ്ക്കരുണമായ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ ?"