മൌനം

"ചിലപ്പോള്‍ ചിലരുടെ മൌനം
 അവരുടെ അലര്‍ച്ചയെക്കാള്‍ 
ഭയാനകമാണ് "
[ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ ;
പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍ ]