വേര്‍പ്പാട് ...

"ബന്ധങ്ങള്‍  ജീവിതത്തിന്റെ സൌന്ദര്യമാണ് ...ആത്മാവിലേക്ക് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന സൌഹൃദങ്ങള്‍ ഒളിമങ്ങാതെ കാത്തു സുക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ അത് ,സ്വച്ചന്തമായ ആന്തരിക സൌഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ...ഒരിക്കലും തമ്മില്‍ പിരിയരുതെന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വിധിയുടെ രണ്ടു വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരുന്നു .ഹൃദയത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നതായിരുന്നാലും ......
ഏതൊരു ബന്ധത്തിന്റെയും അനിവാര്യമായ പര്യവസാനമാണ് വേര്‍പ്പാട് "