ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ...

"ഞാന്‍ ആകെ വലിയ വിഷമത്തില്‍ ആണ് .അഴിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്തോറും കടുംകെട്ടുകള്‍ വീഴുന്നു .അത് പറഞ്ഞാല്‍ ആര്‍ക്കും മനസ്സിലാവുകയില്ല .അതിന് ആരെയെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല .എന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ എനിക്ക് തന്നെയും മനസ്സിലാവുന്നില .എഴുതിയ ആള്‍ക്കുപോലും അര്‍ഥം പിടികിട്ടാത്ത ഒരു വാക്യം പോലെയാണ് വിധി .ഞാനിപ്പോള്‍ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് " [ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ ]