ചങ്ങാതി

സ്നേഹവും അലിവുമുള്ള ഒരു ചങ്ങാതിയുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതു മനുഷ്യന്റെയും ഭാഗ്യമാണ് ...വഴിയില്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങിനെയുള്ളവരല്ല...ദൈവം മിക്കപ്പോഴും അവരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചുവച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ....[ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ]