മനുഷ്യന്‍

"അല്ലയോ മനുഷ്യാ 
നിന്റെ ജീവിതം 
ദിവസങ്ങളുടെ കൂട്ടായിമയാണ് .
ഓരോ ദിവസവും 
കഴിയുമ്പോഴും നീയും 
അല്‍പ്പം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു"