നല്ലതാണ് ....

വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക ,
പ്രശസ്തനായിരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ 
നല്ലതാണ് ...