ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ

"ഒരാള്‍ പോകുമ്പോള്‍ അയാളോടൊപ്പം മറ്റെന്തൊക്കെയോ കൂടി പോകുന്നു .ഒരാളുടെ മരണം അയാളുടെ മാത്രം കാര്യമാണോ ?"


"തന്റെ ശാപമിതാണ് .ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നവരെയും വെറുപ്പിക്കും"


"കൂ ടുത ല്‍ നഷ്ട്ടം സഹിക്കെണ്ടിവരുന്നവ്ര്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണം നഷ്ട്ടപെടും .നിസ്സാരകാര്യത്തിന് അവര്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കും "


"എന്റെ കുറ്റങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കാന്‍ മാത്രം സ്നേഹം എന്നോടെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ഞാന്‍ ആദ്യമേ അപേക്ഷിക്കുന്നു "


നേടുന്നവരെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നഷ്ട്ടപെടുന്നവരാണ്.നഷ്ട്ടപ്പെടലെന്നു പറയുമ്പോള്‍ അതൊരു മഹായുദ്ധത്തിലെ തോല്‍വി പോലെയാണ് "


നേടുമ്പോള്‍ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയോ നഷ്ട്ടപെടുമ്പോള്‍ വ്യാകുലതപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില "
                                                                                   [ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ ]