പ്രേമവും മരണവും

"പ്രേമത്തിന്റെ അനന്തമായ കഠിന വേദന എനിക്കു പ്രിയങ്കരമാണ് .എന്റെ പ്രേമം പോലെയാണ് എന്റെ മരണവുമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ മരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ "